WERKWIJZE

Mijn werkwijze:

Kennismaking:

Overweegt u om een mediationtraject in te zetten om uw arbeidsconflict op te lossen, uw (echt)scheiding of ouderplan vorm te geven of uw burenconflict op te lossen? Dan kunt u dat aan de andere partij voorleggen. Wanneer u beiden hiervoor open staat en meer informatie wilt over wat mediation hierin voor jullie kan betekenen, dan kunt u en/of de andere partij altijd vrijblijvend en kosteloos een kennismakingsgesprek van 30 minuten met mij inplannen. 

Intake:

Het mediationtraject start met een (telefonische) afspraak per partij.  Tijdens dit gesprek leg ik partijen de werkwijze van mediation uit en bespreken we wat het conflicht is. Daarbij inventariseer ik of er bij beide partijen de mogelijkheid bestaat om deel te nemen aan de mediation, of er draagvlak is om samen tot een oplossing te komen en hoe de kosten gedragen worden. Aan het einde prikken we een datum voor de plenaire bijeenkomst en stuur ik de mediationovereenkomst ter voorbereiding naar partijen.

Het eerste plenaire gesprek en de mediationovereenkomst:

Op de eerste plenaire bijeenkomst starten we met het gezamenlijk doorlopen en afstemmen van de mediationovereenkomst. Deze overeenkomst geeft de kaders en de spelregels weer waarbinnen de mediation plaatsvindt. Wanneer beide partijen akkoord gaan met de inhoud van de mediationovereenkomst wordt deze ondertekend. De getekende overeenkomst is voor mij als mediator de opdracht om de gesprekken te kunnen begeleiden. Na de ondertekening starten we de mediation met het in kaart brengen van datgene wat partijen verdeeld houdt, wat er moet worden opgelost en welke stappen er al zijn gezet vóór de mediation. Hierbij krijgen beide partijen de gelegenheid om hun verhaal te doen.

Mediationgesprekken:

Bij de vervolggesprekken wordt dieper ingegaan op wat er speelt voor partijen en welke belangen een ieder heeft. Wanneer dit helder is, kunnen partijen samen op zoek naar een constructieve oplossing. De oplossing checken we, voor zover noodzakelijk, op de haalbaarheid en toepasbaarheid in de praktijk. Als mediator begeleid ik partijen tijdens deze gesprekken. Dit doe ik door verschillende vraagtechnieken te gebruiken. Afhankelijk van de aard van het arbeidsconflict zijn er meestal 2 tot 3 gesprekken nodig om tot een voor beide partijen aanvaardbare en gedragen oplossing te komen. Een volledige (echt)scheiding duurt, afhankelijk van de tussenperiodes die partijen wensen, zo’n 3 tot 4 maanden.

Overeenkomst:

Wanneer de mediationgesprekken hebben geleid tot een gedragen en aanvaardbare oplossing voor beide partijen, dan worden de gemaakte afspraken (indien men dat wenst of wanneer noodzakelijk) op schrift vastgelegd. Dit doen we in een slot-,  vaststellingsovereenkomst of een convenant. Dit document schept rechten en plichten en dus is het van belang dat partijen weten waarvoor ze tekenen en zich realiseren dat ze eraan gehouden zijn de hierin genoemde afspraken na te komen. Bij een (echt)scheiding zal het convenant worden doorgezet naar een advocaat om de (echt)scheiding bij de rechter voor te leggen om de beschikking te kunnen ontvangen.

Afronding:

Wanneer alle zaken zijn afgerond zal de mediation vanuit mijn kant worden afgerond  middels een mail naar beide partijen.